www.gotiskskrift.no

Transkripsjonstjenster i eldre skrift. Handskrifter og trykte dokumenter

— Transkripsjonstjenester —

Eldre skrift kan være vanskelig å tyde. Har du familiedokumenter, gårdspapirer, bøker med innskrifter eller annet arkivmateriale som er vanskelig å lese? Har du selv begitt deg ut på transkripsjon og trenger korrekturleser? Jeg kan hjelpe deg å få gammel skrift over til moderne bokstaver eller språk. 

Hvordan?

— Gjøre avtale —

Det er sjelden nødvendig å levere fra seg papirer. Ved første kontakt opplyser du om mengde (antall sider) og sender inn gode leselige bilder av dokumentet. Lenker til "digitalarkivet" (Riksarkivet) er også bra.  Vanskelighetsgrad og tidsbruk vil bli vurdert. Det sendes til ellenjanette@yahoo.com eller ring 41274281


Jeg tar kr 300 pr. time jeg arbeider med tekst. Erfaringsvis bruker jeg fra 2 timer og oppover på et dokument, avhengig av mengde og vanskelighetsgrad. Dess tettere eller utydelig skrift, dess lenger tidsbruk må påregnes.

Behov?

— Ord for ord eller resyme?  —

Å transkribere gammel skrift ord for ord er et tidkrevende nøyaktighetsarbeide. Teksten må ofte leses og kontrolleres flere ganger. Deretter skal den skrives inn i word. En bestilling på skriftlig transkripsjon (ord for ord)  vil være mer tidkrevende (og dyrere) enn for eksempel et resyme. 

Dersom du kun er ute etter  en bestemt opplysning i en tekst, kan det kanskje holde med et kortfattet resyme? Et resyme vil ofte være en rimeligere løsning fordi tidsbruken  hovedsakelig går til lesing av tekst. 


Tradisjonell transkripsjon innebærer at ordene blir skrevet ned likt som i den opprinnelige ordlyd. Jeg kan, etter avtale og som regel uten kostnad, modernisere språket noe når jeg transkriberer dersom det gamle språk oppfattes som vanskelig.  


Oversettelse fra gammelt språk til radikalt moderne bokmål?

— Moderne bokmål ?— 

Har du allerede liggende en trykt/maskinskrevet tekst som du ønsker omgjort til radikalt moderne og forståelig bokmål? 

En radikal modernisering innebærer ofte at de opprinnelige setninger må omstokkes noe, overflødige ord utgår og at gammelmodige uttrykk moderniseres så langt det lar seg gjøre. 

Innholdet i teksten vil bevares ved at man holder seg så tett på den opprinnelige tekst som mulig, men formen på teksten vil avvike vesentlig fra den opprinnelige.

Dette kan jeg hjelpe deg med etter samme satser som for vanlig transkripsjon, det vil si kr 300 pr time.

Transkripsjon og radikal modernisering er altså to ulike operasjoner ved en tekst. 
— Handskrifter —

Mange former for handskrift

Eldre handskrifter finnes i forskjellige former avhengig av når dokumentet ble produsert.  Hver periode har sin stil. Det kan være alt fra 1600-1800- tallets gotiske bokstaver til skråskrift og "moderne" løkkeskrift. I tillegg har hver skriver (da som nå) sin personlige utforming av skriften som kan kan gjøre den utfordrende å lese. Ofte er offentlige dokumenter skrevet av "profesjonelle" skrivere lettere å tyde enn private brev der det var så som så med skjønnskriften. 

— Annotasjoner i trykt litteratur —

Kommentartekster eller eiersignatur

Noen ganger finnes det tilføyde handskriftkommentarer i trykte dokumenter. Det kan være eiersignaturer eller tidligere eieres kommentarer til innholdet i den løpende tekst. Andre ganger dreier det seg om standard trykte "sedler" hvor opplysninger er ført inn for hand. 

— Trykte dokumenter —

Gotisk trykt skrift

I trykt litteratur er det særlig de trykte gotiske bokstaver som kan forvolde besvær med lesingen. Gotisk skriftyper var normalskriften frem til ca 1880 da man gikk over til de latinske bokstaver som man bruker i dag. 

—  Utfordringer med gammelt språk —

Eldre tekster har gjerne et gammelmodig språk. Enkelte uttrykk er danske, utenlandske eller har gått ut av bruk. I eldre skrifter fantes det ingen rettskrivning. Samme ord kunne bli skrevet ned på forskjellige måter. Andre ganger ble ord skrevet slik de ble uttalt muntlig. Blander skriveren inn dialekt eller sin utenlandsk språkoppfattelse kan det være beværlig å forstå både ord og innhold. Noen tekster har såkalt "kansellispråk" som var vanlig i offentlige dokumenter. Det var fagord og fraser som ikke lenger er i bruk. Jeg kan hjelpe deg å få teksten over til moderne bokstaver eller å gi teksten en moderne forståelig språkdrakt. 

— Har du behov for korrekturlesning ? —

Har du selv begitt deg ut på transkripsjon og er usikker på om den er korrekt? Er det visse felt og ord du ikke klarer tyde? Jeg kan hjelpe deg ved å lese korrektur på din tekst. 

Om meg Ellen Alm

Ellen Alm, (f. 1973) historiker Cand.philol., konservator NMF, førstebibliotekar og forfatter. Jeg har lang erfaring med historiske samlinger i museum, arkiv og bibliotek. Jeg holder mest på med 1600-tallsdokumenter men leser flere typer skrift fra 1580-1950. Transkripsjonstjenester gjøres som en hobby på si'.

Kontakt: (+47) 41 274281 / ellenjanette@yahoo.com

— Priser —

Kr 300 pr. time. Kostnadsoversikt gjøres etter nærmere avtale.


www.transkripsjonstjenester.no